Програмата за обучение по немски език е структурирана и съобразена с основните елементи на комуникацията на чужд език-четене, устна изложение(собствено устно изложение и интерпретация в комуникативна ситуация), писмено изложение(различни стилови регистри-формална и неформална писмена комуникация), умения за слушане и разбиране.
Целите са да се усвои лексика, съответстваща на възрастта на учениците, граматически норми и употребата им, развиване на умения за комуникация - писмена и устна.
Очакваните резултати са учениците да могат да разбират и използват употребяеми изрази, свързани с ежедневни ситуации и основни фрази, употребяеми в социална среда, да умеят да се представят, да задават въпроси и общуват помежду си.На по-късен етап се изисква да изразяват отношение към дискутирана тема, да правят описание на различни събития и пр.
Учебното съдържание включва практически упражнения, разиграване на ролеви игри,интерактивни подходи, стимулиращи свободната комуникацияв аспектите Leseverstehen, Horverstehen, Luckentext, Bildergeschichte, Brief.
Осъществява се тестово изпитване, определящо успеваемостта на ученика.
Предоставят се допълнителни индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Форма за запитвания

Изпрати